اجرای عملیات گازرسانی به پایانه گل و گیاه شرکت آینده سازان بهشت پارس آغاز گردید