آماده سازی زمین های کشاورزی

 

تصمیم کشت محصول در زمین های کشاورزی بکر پایانه

 

 

شرکت آینده سازان بهشت پارس بنا به تصمیم هیئت مدیره محترم شرکت، به منظور استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های بالقوه و ایجاد درآمد عملیاتی در سال جهش تولید، در نظر دارد کلیه زمین های بکر موجود درفضای پایانه صادراتی را زیر کشت محصول ببرد.

بر همین اساس یعقوب خواجوند عابدینی هدف اصلی از این کار را ایجاد مرکز تحقیقات کشاورزی به صورت پایلوت، ارائه مرجع گیاهپزشکی، بیولوژیکی، مبارزه با آفات گیاهی، سم شناسی و ایجاد مرجع تائید کننده کود ها برای کشاورزان دانست که در نهایت هدف را ارائه خدمات به تولیدکنندگان و کشاورزان عزیز در سراسر کشور می باشد.

در همین راستا در دو بخش 3 هکتاری و 1 هکتاری مراحل آماده سازی زمین جهت کشت محصول برنج با کیفیت و همچنین افزایش ضریب ((تولید در هکتار)) و با هدف ایجاد امکان کشت دوم آغاز گردیده است.

 

پیش از تسطیح زمین

 

بعد از تسطیح زمین