آگهی مزایده عمومی

آگهي مزايده نوبت اول فروش سهام شرکت بازرگانی صنعتی آينده سازان بهشت پارس (سهامی عام) در شرکت توسعه ميادين میوه و تره بار بهشت پارس (سهامی خاص)