عملیات آسفالت جاده

شروع عملیات آسفالت جاده منتهی به پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی بهشت پارس (شمال کشور)