ادامه عملیات آسفالت جاده

ادامه عملیات آسفالت جاده منتهی به پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی بهشت پارس (شمال کشور)