بازگشایی پاکت های مزایده زمین شرکت به مساحت 94560متر مربع

بازگشایی پاکت های مزایده زمین شرکت به مساحت 94560متر مربع و اعلام برنده مزایده

در مورخ 1400/04/14 پس از اتمام مهلت مزایده به شرح آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 5202 و حضور خریدار در دفتر شرکت و اعلام قیمت پیشنهادی خود ، کمیسیون معاملات و رئیس هیات مدیره شرکت موافقت خود را با قیمت پیشنهادی از سوی خریدار اعلام و بدین ترتیب جناب آقای پرویز حقیقی به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.