دستگاه خودپرداز (ATM)

آغاز پروژه ساخت اتاقک دستگاه خودپرداز (ATM) برای شرکت آینده سازان بهشت پارس