خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

عدم حصول نصاب قانونی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نوبت اول (1400/04/31)