آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

 

اصلاحیه