آگهی صورتجلسه

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام) به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/16