صورتجلسه هیات مدیره

صورتجلسه هیات مدیره شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (سهامی عام)