آگهی دعوت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده