آگهی مزایده سال 1401
آگهی مزایده یک قطعه زمین به مساحت 70250 متر مربع 

 

مزایده گذار: شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس(سهامی عام)