آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس(سهامی عام)