آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

آگهی دعوت از سهامدران محترم جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس( سهامی عام) مورخ 1401/09/05