دریافت مجوز کلینیک گیاهپزشکی (مرجع درجه یک) بهشت پارس