اولین جلسه با تولید کنندگان گل و گیاه و باغداران و سردخانه داران در تاریخ 1401/10/04