آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 ساعت 15