آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)