آگهی مناقصه زمین 7هکتاری به منظور احداث شهرک گلخانه ای