آگهی مزایده احداث شهرک گلخانه ای در قطعات 800 متری در زمین 7 هکتاری