آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم