آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ1402/11/26