آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) مورخ1402/12/10