آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ1402/12/10