آگهی مناقصه زمین 7 هکتاری برای احداث شهرک گلخانه ایی