آگهی مزایده 2 قطعه زمین در شرکت توسعه میادین میوه و تره بار بهشت پارس (سهامی خاص )