آگهی مناقصه شرکت توسعه میادین میوه و تربار بهشت پارس (سهامی خاص)