دستوالعمل اجرايى نحوه بهره بردارى از پايانه هاى صادراتى